Câu 0

Bài Kiểm Tra Trình Độ Đầu Vào.

Thời gian: 15 phút.

Enkulu sẽ gửi email thông báo kết quả cho bạn trong vòng 24 giờ.